życie i praca w Austrii

Tag: Podatki w Austrii (page 1 of 1)

Firma w Austrii

Firma w Austrii – warto wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii jest zadaniem dość skomplikowanym oraz znacznym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Trudności przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą również obywateli z nowych krajów członkowskich UE. Wprawdzie dla tych obywateli w Austrii nie istnieją ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Jednakże ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping- Bekämpfungsgesetz), w skrócie LSDB-G. Wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii, Bulgarii i Rumunii).

Niezależnie od swobody bycia zatrudnionym, Polacy mają prawo do prowadzenia na terenie Austrii samodzielnej działalności zarobkowej określanej jako tzw. samozatudnienie (niem. selbstständige Erwerbstätigkeit). Zgodnie z zapisami ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (niem. Gewerbeordnung). Ustawa ta wyróżnia działalność niereglamentowaną oraz działalność reglamentowaną. Taką jak np. usługi budowlane, gdzie uzyskanie austriackiej zgody na prowadzenie działalności jest skomplikowane.

Samodzielna działalność gospodarcza może być prowadzona w postaci różnorodnych firm np. w ramach mikro przedsiębiorstwa (niem. Einzelunternehmen). Którego szczególnym przypadkiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza (nazywana potocznie Ein-Personen-Unternehmen EPU lub też Gewerbe). w Formie spółki osobowej (jawnej, cywilnej, komandytowej), w formie spółki kapitałowej (sp. z o. o. lub S.A.), w ramach wolnego zawodu lub fundacji. Wszystkie te dopuszczone austriackim prawem formy zostały przedstawione na schemacie w dalszej części niniejszego opracowania.

Firma w Austrii – Przetargi w Austrii można znaleźć na następujących stronach internetowych:

http://www.ankoe.at/index.php?id=8
przetargi publiczne w Austrii (płatne: 345,- EUR/rok)

https://www.ausschreibung.at/
przetargi publiczne dot. budownictwa (płatne: ca. 50, – EUR/m-c)

http://www.diebauzeitung.at/ausschreibungen-95803.html
przetargi publiczne dot. budownictwa

https://www.ava-online.at/
przetargi publiczne dot. budownictwa dróg i kolei (ASFiNAG, ÖBB)

a także na stronie UE Tenders Electronic Daily (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej):

http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/homepage.htm&DataFlow=hRead.dfl&hpt=ALL&StatLang=PL

Podatek PIT w Austrii

Zmniejszenie obciążeń podatkowych za sprawą reformy pozwoli (od 01.01.2009 r.) na pozostawienie w kieszeniach znacznej części spośród 6,5 mln austriackich podatników kwoty rzędu 2,2 mld euro. Rząd liczy, że te zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zwiększenie popytu wewnętrznego.

Źródło: Ambasada RP w Wiedniu – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (wien.trade.gov.pl)

Podatki w Austrii

Podatki w Austrii – prawo

Podwójne opodatkowanie w relacjach Austria-Polska

Sprawa rozliczeń z austriackim i polskim fiskusem wzbudza szereg emocji i komentarzy oraz stwarza problemy, z którymi spotykają się nasi rodacy uzyskujący okresowe dochody z pracy na terenie Austrii. Z dochodów uzyskanych z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się także w Polsce. Trzeba o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Tryb i procedura tych rozliczeń została uregulowana w poniższych aktach prawnych.

 Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.);
 • dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W naszym przypadku Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. oraz Protokół do tej Umowy podpisany w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.;
 •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Należy podkreślić, że kwestia jednoznacznego ustalenia tzw. rezydencji podatkowej ma tutaj decydujące znaczenie i przesądza o tym, gdzie będziemy rozliczać nasze podatki; w Polsce, czy w Austrii.

Podatki w Austrii – przykład:

Przysłowiowy Jan Kowalski podejmujący pracę w Austrii musi wyjaśnić w polskim i austriackim urzędzie skarbowym, jaki jest jego status podatkowy, czyli gdzie jest rezydentem podatkowym; w Polsce czy w Austrii, a co za tym idzie gdzie ma obowiązek płacić podatki.

Zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o PIT, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych, za polskiego rezydenta podatkowego są uznawane osoby, które przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku bądź też posiadają na terytorium Polski główny ośrodek interesów życiowych.

Jeżeli nasz Jan Kowalski na czas pracy w Austrii pozostawia najbliższą rodzinę w swoim mieszkaniu/domu w Polsce, wówczas zasadniczo pozostaje on rezydentem podatkowym w Polsce w odniesieniu do wszystkich swoich dochodów pochodzących zarówno z Austrii, Polski jak i ewentualnie innych krajów – krótko mówiąc ogólnoświatowych dochodów.

Jeżeli Kowalski przeniesie do Austrii swój główny ośrodek interesów życiowych i będzie przebywał w Polsce mniej niż 183 dni w roku, wówczas będzie on uważany za nierezydenta podatkowego w Polsce.

Zgodnie z wewnętrznym prawem Austrii, nasz Kowalski będzie uznany za rezydenta podatkowego Austrii tj. osobę zobowiązaną do opodatkowania w Austrii ogólnoświatowych dochodów w sytuacji, gdy:

 • będzie miał miejsce stałego zamieszkania na terenie Austrii;
 • jego pobyt w Austrii przekroczy 183 dni.

Dodatkowo rezydentami podatkowymi Austrii stają się obywatele krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których 90 proc. dochodów pochodzi ze źródeł austriackich.

Podatki w Austrii – konflikt rezydencji

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy na podstawie własnych przepisów wewnętrznych zarówno Polska jak i Austria uznają, że Jan Kowalski jest rezydentem podatkowym w jednym jak i drugim kraju. W takich przypadkach swoich praw należy dochodzić w oparciu o postanowienia Umowy między Polską i Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Zgodnie z tą Umową o miejscu zamieszkania lub siedzibie w Polsce, a w konsekwencji o rezydencji podatkowej Jana Kowalskiego decydują następujące czynniki:

–         stałe miejsce zamieszkania (zameldowania);

–         ściślejsze powiązania osobowe (rodzinne) i gospodarcze (np. własne mieszkanie w Polsce, lub dom);

–         okres przebywania w danym miejscu;

–         obywatelstwo.

Jeżeli zgodnie z powyższymi warunkami nie udało się ustalić, w którym kraju Jan Kowalski jest ostatecznie rezydentem podatkowym, to władze skarbowe Polski i Austrii powinny rozstrzygnąć sprawę we wzajemnym porozumieniu.

Rozliczenie w Polsce dochodów uzyskanych w Austrii

Istotne zmiany w odniesieniu do rozliczania się polskich obywateli z polskim i austriackim fiskusem wprowadziły postanowienia Protokołu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. Ostatecznie Protokół został podpisany w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Podatki w Austrii – protokół obowiązuje od dnia 10 października 2008 r. i ma zastosowanie:

–         w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła – w stosunku do dochodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2009 r.

–         w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu oraz podatków od majątku (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zyski z przeniesienia własności majątku), w stosunku do podatków należnych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2009 r. lub po tym dniu.

Należy dodać, że postanowienia Protokołu odnoszą się do tych polskich obywateli, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce.

Protokół zmienia dotychczas obowiązującą metodę unikania podwójnego opodatkowania tj. tzw. metodę proporcjonalnego zaliczenia na metodę wyłączenia z progresją.

Uwzględniając liczne zapytania napływające do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, podajemy poniżej treść wspomnianego Protokołu oraz komentarze wraz z przykładami.

PROTOKÓŁ między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Rzeczpospolita Polska i Republika Austrii, powodowane chęcią zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (zwanej dalej „Umową”),

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

W Artykule 24 ustęp 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób:

 1. a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może podlegać opodatkowaniu w Austrii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z uwzględnieniem postanowień litery b) niniejszego ustępu,
 2. b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Austrii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Austrii.”

ARTYKUŁ 2

Umawiające się Państwa poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o spełnieniu wymogów konstytucyjnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu. Protokół wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej z notyfikacji, o których mowa wyżej i jego postanowienia będą miały zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

 1. a) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła – w stosunku do dochodu uzyskanego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym bezpośrednio po roku, w którym Protokół wejdzie w życie;
 2. b) w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu oraz podatków od majątku, w stosunku do podatków należnych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym bezpośrednio po roku, w którym Protokół wejdzie w życie.

Na dowód czego, Pełnomocnicy obu Umawiających się Państw, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 lutego 2008 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji rozstrzygający jest tekst angielski.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Republiki Austrii

Biorąc pod uwagę tekst Umowy można zauważyć, że metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą (w Austrii), zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się procentową (progresywną) stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą (w Austrii).

 Innymi słowy metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty w Austrii. Wysokość austriackiego dochodu bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu procentowej (progresywnej) stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują między innymi umowy zawarte z następującymi państwami: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, RFN, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Północną Irlandią oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego, jeżeli:

1) osiągnie dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej;

2) będzie chciał korzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku obowiązywania ww. metody unikania podwójnego opodatkowania, polscy rezydenci, którzy nie osiągnęli w danym roku podatkowym dochodów w Polsce, generalnie rzecz biorąc nie są zobowiązani do składania rocznych rozliczeń podatkowych w kraju rezydencji tj. w Polsce. W celu uniknięcia nieporozumień i ewentualnych konsekwencji proponuje się nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Urzędem Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania i jednoznaczne rozstrzygnięcie wszystkich spornych kwestii. W trakcie indywidualnych konsultacji w US w Łodzi niżej podpisanego poinformowano, że w ww. przypadkach istnieje obowiązek złożenia stosownego PIT-36 wraz z załącznikami „PIT-0” i „PIT-ZG” nawet w przypadku, gdy dana osoba nie uzyskiwała jakichkolwiek dochodów na terenie Polski w danym roku podatkowym.

W omawianych sprawach zaleca się nawiązanie kontaktu telefonicznego z Krajową Informacją Podatkową. Z telefonu stacjonarnego: (0048) 801 055 055. Z telefonu komórkowego: (+4822) 330 0 330 wewnętrzny (1). www.kip.gov.pl

„Stara” metoda odliczenia proporcjonalnego oznaczała, że dochód osiągany w Austrii był opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odliczało się podatek zapłacony w Austrii. Metoda odliczenia proporcjonalnego w dalszym ciągu obowiązuje, m.in., w umowach zawartych z Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i USA.

Kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejszało się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 r. wyniosły 111,25 zł miesięcznie. Ponadto podatnik pomniejszał przychód o równowartość 30 proc. dewizowej diety za każdy dzień pobytu w Austrii (w przypadku Austrii dieta wynosi 45 euro za każdy dzień). Nasz Jan Kowalski, jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane wg. PIT, mógł korzystać z ulg i zwolnień, np. mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci.

W przedstawianym przypadku nasz Jan Kowalski składał w polskim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-36 oraz załącznik „PIT-ZG” i „PIT-0” (zob. poniżej). Termin złożenia PIT za 2008 rok upłynął 30 kwietnia 2009 r.

Metoda wyłączenia z progresją jest stosowana od 1 stycznia 2009 r. w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w Austrii i w Polsce. Podatnik w zeznaniu rocznym składanym w polskim urzędzie skarbowym wykazuje swoje dochody z pracy w Austrii oraz zapłacony tam podatek. Poniższy przykład pokazuje różnicę pomiędzy „starą” metodą i nową metodą wyłączenia z progresją.

Metoda proporcjonalnego odliczenia(art. 27 ust. 9 lub 9a Ustawy o PIT) Metoda wyłączenia z progresją(art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT)
Dochód uzyskany w Polsce(po odliczeniu składek naubezpieczenia społeczne) 8.000,00 zł Dochód uzyskany w Polsce(po odliczeniu składek naubezpieczenia społeczne) 8.000,00 zł
Dochód uzyskany w Austrii(14 tys. euro x 4 zł/euro) 56.000,00 zł Dochód uzyskany w Austrii(14 tys. euro x 4 zł/euro) 56.000,00 zł
Razem dochód 64.000,00 zł Razem dochód 64.000,00 zł
Podatek zapłacony w Austrii(1149,9 euro x 4 zł/euro) 4.600,00 zł Podatek zapłacony w Austrii(1149,9 euro x 4 zł/euro) 4.600,00 zł
Podstawa opodatkowania 64.000,00 zł Podstawa opodatkowania 64.000,00 zł
Podatek polski obliczony wg. skali (18 % minus kwota zmniejszającapodatek 556 zł 02 gr) 10.964,00 zł Podatek polski obliczony wg. skali (18 % minus kwota zmniejszającapodatek 556 zł 02 gr) 10.964,00 zł
Podatek zagraniczny możliwy do odliczeniaod podatku polskiego 10.964 x 56.000: 64.000=9593,50 Wyliczenie stopy procentowej 10.964 : 64.000x 100%=17,13%
Podatek do zapłacenia w Polsce 10.964 – 4.600 =6.364 zł Podatek należnyod dochodów krajowych 8.000 x 17,13%= 1.370,40 zł

Z powyższego wynika, że obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy nasz Jan Kowalski uzyskał dochód w Austrii i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej – jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). W każdym innym przypadku osiągnięcia dochodów z zagranicy na osobie zamieszkałej w Polsce będzie ciążył obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym.

Podatki w Austrii – ustalenie dochodu do opodatkowania

Sposób obliczania dochodu do opodatkowania jest taki sam, bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia za pracę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety (45 Euro) z tytułu podróży służbowej do Austrii.

Przychody Jana Kowalskiego pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzysta podatnik i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank Jana Kowalskiego stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się średni kurs walut obcych z dnia uzyskania przychodu ogłaszany przez NBP.

W przypadku, gdy Jan Kowalski nie korzysta z usług banku przychody należy przeliczyć według średnich kursów walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez NBP.

Powyższa zasada ma również zastosowanie do przeliczania podatku zapłaconego za granicą (w Austrii).

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów (Janowi Kowalskiemu uzyskującemu dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT).

Podatki w Austrii – odliczenia od dochodu

Zgodnie z ustawą PIT dochód ulega obniżeniu o kwotę potrącanych bądź zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG (w 2008 r. Norwegia i Islandia).

Jeżeli w zeznaniu rocznym Jan Kowalski wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu takich jak np.:

 • darowizn;
 • wydatków rehabilitacyjnych;
 • wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku), będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Ustawa o PIT określa warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z odliczeń. Dochód po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowania. Podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych i oblicza od niej podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. wynosi 18 proc. i 32 proc. i jest przedstawiona poniżej.

Podatki w Austrii – skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.
Podstawa obliczenia podatku Obliczenie podatku
Do 85.528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca

podatek 556 zł 02 gr

Ponad 85.528 zł 14.839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki

ponad 85.528 zł

Podatki w Austrii – odliczenie od podatku

Podatek dochodowy obliczony zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Odliczeniu podlegają składki, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG (w 2008 r. w Norwegii i Islandii).

Podatki w Austrii – przykład:

Zatem nasz Jan Kowalski osiągający dochody z pracy wykonywanej w Austrii ma możliwość odliczenia opłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenia zdrowotne. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 7,75 proc podstawy wymiaru składki.

Dodatkowo od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne Jan Kowalski ma prawo odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci.

Jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu podatkowym podatek należny, ma prawo wskazać w tym zeznaniu organizację pożytku publicznego działającą na podstawie polskich przepisów regulujących działalność organizacji pożytku publicznego na rzecz, której zostanie przekazana kwota w wysokości nie przekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z tego zeznania przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli nasz Jan Kowalski poniósł przed 2006 r. wydatki na remont i modernizację budynku (lokalu) mieszkalnego o odliczenie z tego tytułu nie znalazło pokrycia w podatku – wówczas kwotę „niezrealizowanej” ulgi mógł odliczyć w zeznaniu składanym za 2008 r. lub będzie to mógł zrobić w zeznaniu podatkowym za 2009 r., o ile uzyska dochody opodatkowane według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych, nasz Jan Kowalski musi spełnić pozostałe warunki wymienione w ustawie o PIT, które są konieczne do korzystania z odliczeń.

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej w Austrii należy złożyć PIT36. Załącznikiem do zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT/ZG oraz PIT/O. W załączniku PIT/ZG podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej w Austrii lub ze źródeł przychodów położonych za granica oraz podatek zapłacony w Austrii, który jest rozliczany w danym zeznaniu podatkowym. W załączniku PIT/O podatnik wykazuje, m.in., ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatki w Austrii – wzory zeznań

Wzory zeznań podatkowych, wraz z broszurami informacyjnymi dotyczącymi ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Można je wydrukować i wypełnić.

W przypadku, gdy podatnik przebywa w Austrii, wypełnione i podpisane zeznanie podatkowe (również przez współmałżonka w przypadku wspólnego rozliczenia) można złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu, przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą poleconą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednakże termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Dane adresowe organów podatkowych oraz numery rachunków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

 UWAGA! Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjno-promocyjnym i nie ma mocy prawnej. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie informacji zawartych w opracowaniu. Moc wiążącą posiadają jedynie polskie przepisy zawarte w stosownych ustawach i aktach prawnych. 

Opr.: M. Kudła

Źródło: Ambasada RP w Wiedniu – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (wien.trade.gov.pl)